Konkursy!

Konkursy!

Polub nas na Facebooku i śledź nasze konkursy!

WALENTYNKOWY KONKURS z kinem Helios Polska

Odpowiedz na jedno proste pytanie i zaskocz nas swoją kreatywnością! Najciekawszych 5 odpowiedzi nagrodzimy dwuosobowym zaproszeniem na dowolny film w sieci kin Helios 14.02.2016 r.

Pytanie brzmi: „Jaki kolor kojarzy Ci się z Walentynkami i dlaczego?”
Odpowiedzi udzielajcie w formie komentarza pod postem na Facebooku, podając w nawiasie nazwę miejscowości, gdzie chcecie się wybrać do kina. Dostępnych 37 lokalizacji (http://www.helios.pl/NaszeKina/)


A oto nasz adres :) :

facebook.com/CrayolaPLRegulamin konkursu
"Jaki kolor kojarzy Ci się z Walentynkami i dlaczego?”
 
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
organizowanym na TABLICY fanpage'a Crayola Polska
 
Art. 1. Organizator i cel konkursu
 
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu poprzez fanpage Crayola Polska w serwisie https://www.facebook.com/CrayolaPL. Konkurs organizuje firma RUSSELL KONDRACKI s.j. z siedzibą w Warszawie (04-620), przy ul. Rzeźbiarskiej 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295103, nr NIP: 952-18-81-982, nr REGON: 017464232, zwana dalej „Organizatorem”.
 
Art. 2. Czas trwania konkursu
 
Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.02.2016 r. a kończy się w dniu 10.02.2016 r.
Wyniki konkursu pojawią się w dniu 11.02.2016 r.
 
Art. 3. Uczestnictwo w konkursie
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin
b) osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej
oraz członkowie ich najbliższych rodzin
c) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych
rodzin
3. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w ust. 2 lit. a-c powyżej, rozumie
się:
 
a) małżonków
 
b) wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub
 
powinowactwa
 
c) rodzeństwo
 
d) osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 
e) konkubentów

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów ani
innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Organizator nie wydaje
nagród za samo uczestnictwo w konkursie.
 
 Art. 4. Zasady udziału w Konkursie
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 05.02.2016 roku do dnia 10.02.2016 roku spełnić następujące  warunki:
 
a) Odpowiedzieć na pytanie: „Jaki kolor kojarzy Ci się  z Walentynkami i dlaczego?”
i. Odpowiedzi należy udzielić w formie komentarza pod postem, podając w nawiasie nazwę miejscowości, gdzie Uczestnik chciałby  się wybrać do kina. Dostępnych jest 37 lokalizacji (http://www.helios.pl/NaszeKina/)
   
2. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje wraz z dodaniem komentarza zgodnie z zasadami, określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ja do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 
5. Uczestnik nie może dodawać komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe lub osobiste.
 
Art. 5 Wyłonienie laureatów Konkursu.
 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej (zwanej dalej „Komisją”), która wyłoni laureatów Konkursu.
 
2. Spośród zamieszczonych komentarz  przez wszystkich Uczestników, Komisja wybierze 5 najbardziej kreatywnych. Każdy z Uczestników, który dodał komentarz wybrany przez Komisję, zostanie laureatem Konkursu.
 
3. Komisję w 3-osobowym składzie powołuje Organizator.
 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wskazanie laureatów nastąpi w dniu 11.02.2016
roku poprzez ogłoszenie zamieszczone na fanpage dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/CrayolaPL na portalu Facebook.
 
7. Uczestnicy Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody nie są o tym informowani przez Organizatora.
 
8. Wraz z powiadomieniem o wygranej, do kina Helios w wybranej miejscowości zostanie wysłana wiadomość z danymi osobowymi laureata tj. imię i  nazwisko.  Laureat w dniu 14.02 zgłasza się do wybranego kina, podając swoje dane otrzymuje dwuosobową wejściówkę na dowolny film. 
 
 
Art. 6 Nagrody
 
1. Nagrodami w Konkursie jest 5 dwuosobowych wejściówek do dowolnego oddziału kina Helios na dowolny film emitowany 14.02.2016 r. Pięć najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostanie nagrodzonych dwuosobowym zaproszeniem na dowolny film w sieci kin Helios 14.02.2016 r.
 
  
2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
 
3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi bezpośrednio w kinie, przed seansem. 
 
Art. 7 Reklamacje
 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@crayola.pl, Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osobowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 
2. W przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 
3. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową bądź pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Forma przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji będzie analogiczna do formy jej zgłoszenia.
 
Art. 8 Dane osobowe
 
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów:
 
a) związanych przeprowadzeniem Konkursu,
 
b) wyłonieniem laureatów,

c) przyznaniem i wydaniem nagród,
 
d) postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.
 
3. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza wymienionymi w ustępach powyższych.
 
4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.
 
5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 
Art. 10. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin dostępny jest:
 
a) W siedzibie Organizatora
 
b) Na stronie internetowej: http://www.crayola.pl/
 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 
Konkursy!
copyright Crayola 2011 | realizacja
Agencja Interaktywna HOTCHILI multimedia